گروه شیمی منطقه ٤ تهران tag:http://tehchem4.mihanblog.com 2018-10-19T06:54:17+01:00 mihanblog.com بودجه بندی 2018-02-24T10:07:05+01:00 2018-02-24T10:07:05+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/382 گروه شیمی منطقه 4 بارم بندی و بودجه بندی کتب شیمی سال تحصیلی 96-97barembandi shimi 96-97.pdf بارم بندی و بودجه بندی کتب شیمی سال تحصیلی 96-97
barembandi shimi 96-97.pdf

]]>
سوال امتحانی 2018-02-24T10:03:50+01:00 2018-02-24T10:03:50+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/381 گروه شیمی منطقه 4 انواع سوالات امتحانیanvae azmoon-ESFAHAN.pdf انواع سوالات امتحانی
anvae azmoon-ESFAHAN.pdf
]]>
مقاله 2018-02-24T09:54:45+01:00 2018-02-24T09:54:45+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/380 گروه شیمی منطقه 4 جهت دریافت مقاله بر روی لینک  کلیک نمایید. جهت دریافت مقاله بر روی لینک  کلیک نمایید. ]]> تبریک سال تحصیلی 2017-10-04T06:46:01+01:00 2017-10-04T06:46:01+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/379 گروه شیمی منطقه 4

Image result for ‫تبریک سال تحصیلی‬‎

]]>
تبریک روز معلم 2017-05-02T15:57:05+01:00 2017-05-02T15:57:05+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/378 گروه شیمی منطقه 4 Image result for ‫تبریک روز معلم‬‎ ]]> پشتیبان شیمی دهم 2017-01-24T07:11:14+01:00 2017-01-24T07:11:14+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/376 گروه شیمی منطقه 4 همکاران محترم شیمی برای دستیابی به پشتیبان راهنمای شیمی دهم لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید. لینک دانلود همکاران محترم شیمی برای دستیابی به پشتیبان راهنمای شیمی دهم لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

لینک دانلود
]]>
شبیه سازی 2016-12-22T09:28:01+01:00 2016-12-22T09:28:01+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/375 گروه شیمی منطقه 4 Rutherford ScatteringSalts & SolubilityStates of MatterStates of Matter: BasicsSugar and Salt SolutionsWave on a String
new-ribbonScreenshot of the simulation Rutherford Scattering
Rutherford Scattering
Screenshot of the simulation Salts & Solubility
Salts & Solubility
new-ribbonScreenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Sugar and Salt Solutions
Sugar and Salt Solutions
Screenshot of the simulation Wave on a String
Wave on a String
]]>
شبیه سازی 2016-12-22T08:31:34+01:00 2016-12-22T08:31:34+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/374 گروه شیمی منطقه 4 با کلیک بر روی موارد زیر شبیه سازی نمایید.       Acid-Base Solutions Alpha Decay                                                                                                            با کلیک بر روی موارد زیر شبیه سازی نمایید.      
 

Screenshot of the simulation Acid-Base Solutions
Acid-Base Solutions 
Screenshot of the simulation Alpha Decay
Screenshot of the simulation Build a Molecule                                                                                                                                                                
         Build a Molecule               
]]>
پژوهش 2016-12-06T15:20:30+01:00 2016-12-06T15:20:30+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/373 گروه شیمی منطقه 4 دبیرخانه شیمی به مناسبت  گرامیداشت هفته پژوهش  به منظور تبادل داده­ های علمی از پژوهشگران فعال در حوزه شیمی دعوت می نماید تا آثار پژوهشی خود را تا تاریخ95/11/14 به                                               ایمیل Research95.Kh@gmail.comارسال نمایند. پژوهشگران برتر مورد تقدیر قرار گرفته و آثار پژوهشی برگزیده در سایت دبیرخانه قرار خواهد گرفت.    

دبیرخانه شیمی به مناسبت  گرامیداشت هفته پژوهش  به منظور تبادل داده­ های علمی از پژوهشگران فعال 

در حوزه شیمی دعوت می نماید تا آثار پژوهشی خود را تا تاریخ95/11/14 به                                               ایمیل Research95.Kh@gmail.comارسال نمایند. پژوهشگران برتر مورد تقدیر قرار گرفته و آثار پژوهشی برگزیده در سایت دبیرخانه قرار خواهد گرفت.                                                                                                                       

در ضمن برای دریافت فرمت مقاله بر روی اینجا کلیک نمایید .                                                                                         


]]>
پاور پوینت درس پژوهی 2016-11-18T07:58:40+01:00 2016-11-18T07:58:40+01:00 tag:http://tehchem4.mihanblog.com/post/372 گروه شیمی منطقه 4 جهت دریافت پاور پوینت درس پژوهی بروی لینک زیر کلیک نمایید .لینک دانلود :   جهت دریافت پاور پوینت درس پژوهی بروی لینک زیر کلیک نمایید .

لینک دانلود :  


]]>