انواع شناساگرهای اسیدی و بازی، ساز و کار و رفتار آن‌ها درمحیط‌های گوناگون در این پایگاه اینترنتی بررسی شده است.
پایگاه اصلی آن به آدرس (http://www.chemguide.co.uk) یکی  از پایگاه‌های مناسب در زمینه ی آموزش شیمی است.
 
با مراجعه به این آدرس به یکی از درس‌های گروه شیمی دانشگاه لندن درباره‌ی شناساگرهای اسیدی و بازی دست خواهید یافت.